หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

Major Development Public Company Limited


หางานMajor Development Public Company Limited

สมัครงานMajor Development Public Company Limited


งานMajor Development Public Company Limited


Human Resources (Senior)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 11 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technician (ช่างเทคนิค )
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด ตามตารางที่กำหนด (Daily Check) 4. จดบันทึกการปฏิบัติงานช่างอาคารประจำวันลงใน Log Book ตามรูปแบบที่กำหนด 5. ดูแลรับผิดชอบซ่อมแซมงานระบบที่สามารถดำเนินการโดยช่างอาคารได้ 6. ประสานงานผู้รับเหมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ในอาคารให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของอาคารและขอบเขตงาน 7. ทาสีพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบต่าง ๆ ให้คงสภาพความเป็นระเบียบ 8. จดบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่กำหนด อย่างถูกต้อง พร้อมรายงานความผิดปกติ (ถ้ามี) 9. บริการลูกค้าของอาคารให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในงานบริการด้าน สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และ ด้านสุขาภิบาล ตลอดจนงานที่ลูกค้าขอความช่วยเหลือทั้ง In-Unit และ ส่วนกลาง ตามขอบเขตงานและนโยบาย 10.ประสานงานร่วมกับผู้จัดการอาคาร และ ทีม Safety ส่วนกลางในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา และ รับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้าขัดข้อง น้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำเป็นต้น 11.แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือ เหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบโดยทันที 12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 10 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Inspector (Structure/ Architect/M&E)
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่โครงการ/บริษัทฯ กำหนด 2. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา 3. ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามกรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามตกลง
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 9 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Site Engineer(สายงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์/งานระบบ) ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์(จ-ส)
- ตรวจสอบระบบงานโครงสร้าง/งานสภาปัตย์/งาน M&E ของงานโครงการคอนโดมิเนียม - ควบคุมประสานงานติดตามงานกับผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา ที่กำหนด - ประสานงานกับลูกค้า เพื่อแก้ไข Defact เพื่อส่งมอบห้องลูกค้า - ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามกรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน N/A
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 7 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Project Engineer (Structure/Architect)
1. Monitor construction plans on the part of the structure. And architecture 2. Supervise the construction according to plan. 3. Monitor and report the progress of the construction plan. 4. Monitor and track the performance of the Inspector and contractors to ensure compliance with standards and procedures according to the plan.
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 6 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Site Engineer / วิศวกรสนาม
1.Monitoring And quality control plan. 2.Monitor and track the performance of Foreman and contractors to standard construction steps correctly. 3.Monitor contractor performance successfully as planned and the quality engineering. 4.Problem-solving site To work within the given period of construction. 5.Monitor and report the progress of the construction plans assigned by superiors. 6.Record And report on the construction job.
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 6 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Building Manager(Office Building@Thonglor)
Job Description: •จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด •กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสัญญาว่าจ้าง มาตรฐานและข้อกำหนดของอาคารได้แก่ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวน งานป้องกันและกำจัดแมลง งานบริการทางเทคนิค และ อื่น ๆ •กำกับดูแลการอนุมัติและตรวจสอบการตกแต่งต่อเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่เช่าตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของอาคาร •จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณูปโภค •จัดการให้มีการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้เช่า •จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่ว ๆ ไป ของอาคารรวมถึงการจัดวางระบบรักษาความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารให้อยู่ในสภาพดี •จัดการดูแลสวนทั้งหมด รวมทั้งต้นไม้ประดับในอาคาร โดยให้คำแนะนำพนักงานคนสวน •จัดการดูแลระบบจอดรถ และให้เป็นไปตามกฏระเบียบของอาคารและตามสัญญาในการซื้อขาย •จัดการดูแลพนักงานของอาคารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดให้เป็นไปโดยยุติธรรม และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเมื่อจำเป็น •ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา •จัดการงานเอกสานต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร •แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือ เหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบโดยทันที •แจ้งประสานงานกับผู้รับเหมาที่เข้าตกแต่งพื้นที่เช่าให้ทราบถึงกฎระเบียบการตกแต่งของอาคาร •ตรวจตราผู้รับเหมาตกแต่ง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการตกแต่งพื้นที่เช่าตามที่อาคารกำหนด •รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ของผู้เช่า และจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามขอบข่ายของการบริการ •จัดทำและทบทวนงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณ •อนุมัติเบื้องต้นการสั่งซื้อ และตรวจสอบการสั่งซื้อเพื่ออนุมัติจ่าย •ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา Job Qualification: •เพศ ชาย/หญิง •ปริญญาตรี ขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้ •ประสบการณ์ในการบริหารอาคารสำนักงาน 3 ปีขึ้นไป •มีความสามารถในการประสานงาน, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี •สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้, รักงานบริการ, มีความเป็นผู้นำ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 6 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Site Engineer (Architect) **ประจำโครงการในกรุงเทพ (ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์)
1. construction plan , allocate tasks to team members and contractors. 2. Control of construction according to schedule. 3. Monitor and report the progress of the construction work plan assigned . 4. Check and monitor the work of Foreman / contractors to meet the standard . The correct procedure. 5. Controlling the cost of construction shall be in accordance with the approved budget . 6. Procurement and Materials Control And tools to meet the project implementation. And check the availability before implementation.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 4 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Marketing Executive (Senior Officer)
Having responsibilities in marketing strategy and business planning, marketing communication.
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 30 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชีประจำโครงการราชเทวี / สุขุมวิท 39
1.รับ Check - วางบิล 2.ดำเนินการทำค่าใช้จ่ายโครงดการ เช่น รับชำระ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ 3.ทำเอกสารเงินสดย่อย 4.งานธุรการต่าวๆ ของโครงการ 5.งานอื่นๆตาม ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 29 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior Site Architect
1. ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและผู้รับเหมา 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการและแผนงาน 3. ควบคุมและรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ Foreman และผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีกระบวนการที่ถูกต้อง 5. ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 6. ควบคุมงานด้านจัดซื้อและตรวจสอบการเบิกจ่ายของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 27 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Executive (Officer) Base on Pattaya
1. Responsible for sales of residential projects. 2. Meet and greet with customers. 3. Prepare sales reports for presentation to the supervisors. 4. Permanent 5. Salary and Commission. 6. Incentive (depend on Campaign) 7. Bonus
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 25 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ (กรุงเทพฯ / พัทยา)
บริหาร งานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย, บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย, ทำงาน 6 วัน ประจำสำนักงานขาย
อัตรา 30
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 21 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Receptionist (ปฎิบัติงานสำนักงานใหญ่)
1. รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ และโอนสายให้หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ฝากข้อความโดยหน่วยงาน / บุคคลภายนอก 3. ดูแลรับผิดชอบในการนำส่งเอกสารเข้า-ออก จากหน่วยงาน / บุคคล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. ดูแลรับผิดชอบจัดความเรียบร้อยของห้องประชุม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. จัดทำและบริหารตารางการให้บริการห้องประชุมสำหรับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 6. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 20 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม/ธุรการโครงการ ( ประจำโครงการทองหล่อ)
• ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งดูแลการกระจายและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • จัดทำสรุปรายการวัสดุของเข้าที่ทาง บริษัทฯ จัดให้ผู้รับเหมา • จัดทำเอกสาร ระบบเอกสารเข้า - ออก และพิมพ์เอกสารอื่นๆ • จัดทำ Payment ของผู้รับเหมา • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ISO เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ISO และ Work Instructions ที่บริษัทกำหนด • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 20 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Customer Service (Senior Officer)
1. ติดต่อประสานงาน, ดูแลลูกค้า(การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด) 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง-เอกสารเงินกู้ธนาคาร 3. ประสานงานผู้รับเหมาในการตรวจแก้ไขงาน Defect 4. นัดหมาย ติดตามลูกค้าในช่วงโอนโดยให้สอดคล้องกับแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 20 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

After Sale Service Manager
- บริหารทีมงาน After Sale Service - บริหารสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ ในเงื่อนไขการรับประกันว่าอยู่ในหรือนอกเงื่อนไขการรับประกัน - ติดตามปัญหาหน้างาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 19 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Site Admin/เลขานุการโครงการ (SBU2)
1. ดูแลงานด้านธุรการของโครงการ ได้แก่ งานวัสดุเครื่องเขียน, เบ็ดเตล็ดภายในโครงการ 2. งานจัดพิมพ์เอกสาร / จดหมายเข้า-ออก 3. งานดูแลค่าใช้จ่าย-การเบิกจ่ายภายในโครงการ 4. ประสานงานภายนอก(ผู้รับเหมา) และติดต่อประสานงานภายใน เช่น โครงการ-สำนักงาน และระหว่างแผนก
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 18 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Building Manager (ผู้จัดการอาคาร)
- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ - จัดทำนิติกรรมสัญญาว่าจ้าง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลฯ - ควบคุมดูแลการบริหารและการบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย - จัดการประชุมคณะกรรมการอาคารชุด, ประชุมใหญ่ และเข้าร่วมประชุม - ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง เช่น สวน แม่บ้าน รปภ. - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารอาคารชุดฯ - ตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงความพร้อมของทรัพย์ส่วนกลาง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, ภายใน และสำนักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารชุดฯ - ตรวจสอบการรับชำระหนี้ การติดตามหนี้ค้างชำระต่างๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 17 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior Project Engineer (Structure/Architect)
1. Monitor construction plans on the part of the structure. And architecture 2. Supervise the construction according to plan. 3. Monitor and report the progress of the construction plan. 4. Monitor and track the performance of the Inspector and contractors to ensure compliance with standards and procedures according to the plan. 5. Tracking all question & answer between the party to avoid the miss information.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 17 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Quantity Surveyor / Cost Engineer (SBU2)
1. Interpret engineering drawings and specifications to calculate project costs. 2. Measure and take off quantities for architectural, structural and M&E work elements. 3. planning, tracking, costing and budgeting system construction. 4. Check the cost of the project compared to the market. Supervise the preparation of bidding documents conditional statement And control overall costs
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 17 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานคีย์ข้อมูล (พาร์ทไทม์ ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์)
- คีย์ข้อมูลของทางแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 15 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Financial Analysis (Manager)
1.Feasibility study for the project. 2.Cash flow for the various proposed projects. By considering the appropriate credit desired. And consider financial ratios To rate Best and Conditions. 3. Prepare guarantees Including review by the terms of the loan agreement. And regulation of credit agreements (With respect to finances). 4. Generate ad-hoc reports based on supervisor’s requirement and formats.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 15 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา 2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหาร โดยการล้างรถ เช็ดรถ และทำความสะอาดภายใน ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็คทุกวัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผล และเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกครั้งทันที เมื่อเสร็จสิ้นงาน เช่น การซื้อของและการส่งเอกสาร เป็นต้น 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 15 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Architect & Interior Design (Senior Officer - Assistant Department Manager) **PORTFOLIO is required
1. Planning, designing and implementing design projects of residential, hotel or condominiums. 2.Formulate design which is practical, aesthetic, and conducive to intended purposes, such as raising productivity, selling merchandise, or improving life style. May specialize in a particular field, style, or phase of architect / interior design. 3. Develop and coordinate the construction effective. 4. Coordinate the design, project management , together with the other parties involved.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 15 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Executive (Officer)
1. Responsible for sales of residential projects. 2. Meet and greet with customers. 3. Prepare sales reports for presentation to the supervisors. 4. Permanent 5. Salary and Commission. 6. Incentive (depend on Campaign) 7. Bonus
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 15 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior Accounting Officer (A/R)
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านลูกหนี้ A/R 2. รายงานภาษีขาย 3. สรุปยอดค้างชำระและติดตามหนี้ 4. ทำรายละเอียดกระทบยอดลูกหนี้ 5. Bank Reconcile
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 14 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Project Manager (Architect)
1. Reporting directly to Project Director. 2. Responsible as Project Owner’s representative managing and co-ordinating multi construction projects. 3. Drive the construction activities to ensure that the projects are completed on time, within cost and of the highest quality. 4. Effectively manage each phase of the project from design to completion and ensure efficient use of resources and enhance cost-effectiveness. 5. Responsible for project financial management and reporting, including cash flow monitoring and projections. 6. Obtain the necessary authority approvals and manage the contract & tender process. 7. Working closely with the consultants, contractors and building operators, you will ensure that the handing over of completed units to the building operator is carried out effectively and efficiently.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 14 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Recruitment Manager
1. Manage manpower plan and manpower requisition and establishes recruiting requirements by studying organization plans and objectives. 2. Developing HR planning strategies with line managers by considering immediate and long-term staff requirements. 3. Manage the end-to-end recruitment cycle for the organization. 4. Creates and executes a strategy for talent acquisition and determines best recruiting and selection models in consultation. 5. Centralizes, create and implements the company’s recruiting program. 6. Improves the efficiency and effectiveness of the talent acquisition processes in order to create competitive advantage. 7. Leads and develops the talent acquisition team including performance coaching. 8. Determines talent acquisition needs, designing tools, testing, templates and measures of success in order to recruit top talent. 9. Develops consistent, standardized processes for sourcing, screening, interviewing and developing competitive offers in attracting top talent. 10. Maintains, utilizes and analyzes metrics and reporting. 11. Evaluates and sets strong measures of success in assessing the organizations and individual recruiters quality, speed, cost, hiring manager and new employee satisfaction and makes recommendations for improvement. 12. Review data pertaining to the reasons for turnover for all employees within the first 90 days of employment, and use that information to refine recruitment processes. 13. Develop job description and job qualification in each position .
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 13 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Project Manager (M&E)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
Major Development Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 12 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@jobmonday.com
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน