หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด


หางานบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

สมัครงานบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด


งานบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ตรวจสอบเงินสดย่อยคงเหลือและเอกสารการเบิกจ่าย - ตรวจสอบคลังสินค้า,วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ - บันทึกข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นจริง - จัดทำรายงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Training)
- จัดทำแผนงานพัฒนาบุคคล - ดำเนินการในการจัดฝึกอบรม - ทำแบบประเมิน การฝึกอบรม - วิเคราะห์หาความต้องการในการพัฒนาฝึกอบรม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานส่งเสริมการขาย
เน้นเชียร์ขายสินค้า จัดชงชิมประจำหน่วยรถเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วย/ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานระยอง)
ความรับผิดชอบหลัก - งานด้านสรรหาบุคลากร - งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา - งานด้านค่าจ้างเงินเดือน - งานด้านสวัสดิการ - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานโครงการส่วนงานทรัพยากรบุคคล
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Treasury Officer (เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)
จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและสรุปการประชุมต่างๆ ของหน่วยงานการเงิน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเงิน รวมถึงงานเดินเอกสารต่างๆ และเอกสารเสนอขออนุมัติ ติดตามวาระการประชุมต่างๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนคุมเอกสารต่างๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บริหารงานคุณภาพ (โรงงานสมุทรสาคร)
รับและตรวจสอบใบขอดำเนินการเรื่องเอกสาร (DAR) กำหนดรูปแบบและรหัสเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ จัดทำ/จัดพิมพ์เอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ แจกจ่ายและเรียนคืนเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ ขึ้นทะเบียนเอกสารสนับสนุนจากภายนอก ขอทำลายเอกสาร/บันทึก ระบบบริหารงานคุณภาพ ฯลฯ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการขายและส่งออก จัดเตรียมและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า รวมถึงการประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการขายต่างประเทศให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- รับโทรศัพท์ - ประสานงานภายในหน่วยงาน - รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Trade Marketing Manager
วางแผนการส่งเสริมการขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์การขาย บริหารจัดการงบประมาณตามเป้าหมายเพื่อพัฒนายอดขายให้เพิ่มขึ้น จัดการบริหารกลุ่มร้านค้า และพัฒนาข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ เพิ่อหาโอกาสและความได้เปรียบในตลาด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าขายระบบตัวแทนจำหน่าย
เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานและติดตามงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายดำเนินงานถูกต้องตามแนวทางของบริษัท และช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตำแหน่งงานนี้จะช่วยในการตรวจสอบการทำงานในภาคสนาม และภายในตัวแทนจำหน่ายเป็นไปอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งฝึกอบรมให้พนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายมีความสามารถตามที่บริษัทกำหนด
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างสอบเทียบ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
- ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผนที่ผู้บังคับบัญชาได้กำหนดไว้ - ทำบันทึกผลการสอบเทียบให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ - จัดเก็บเอกสารคู่มือต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ - สนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน - ควบคุม ดูแลแหล่งพลังงาน คุณภาพพลังงาน
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน
รับผิดชอบงานด้านการรับ-จ่าย บันทึกและรวบรวมเงินสดย่อย ควบคุม-จัดทำทะเบียนจ่ายเช็ค และควบคุมสต็อคอุปกรณ์สำนักงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างไฟฟ้า
- ทำงานตามแผน PM - บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถส่งเสริมการขาย
ขับรถ ดูแลรักษารถ ช่วยยกของ อยู่ประจำหน่วยรถเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่Call Center
- รับโทรศัพท์ - ประสานงานภายในหน่วยงาน - รับผิดชอบงานตาที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รับผิดชอบด้านงานจัดซื่อเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักร อะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง วางแผนระบบงานจัดซื้อให้ทันเวลา และได้คุณภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน และวิธีการตรวจเช็คการรับเข้าสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ การจ่าย การรับคืน การส่งสินค้า เข้าโรงงาน เพื่อให้สินค้าคงคลังมีสภาพที่สมบูรณ์ถูกต้องตามข้อกำหนด และอื่น ๆ ทำตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

R&D Supervisor ( ประจำโรงงานระยอง)
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้นวัตกรรม และสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกับบริษัท เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สำนักงานใหญ่
สรุปการประมวลการรับเข้า-จ่ายออกสินค้าประจำวัน และประจำเดือนของแต่ละเดือน ตรวจเช็คสินค้าตามใบเบิกที่ได้รับมอบหมายให้ครบและถูกต้องทุกรายการ ตรวจเช็คใบสั่งผลิตทุกใบที่ผ่านการยืนยันการส่งมอบแล้วจากฝ่ายผลิต จัดทำใบขอซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระบบ Just In Time
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ช่างยนต์)
เพื่อควบคุมการบำรุงรักษารถบรรทุกสินค้าบริษัทให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา , ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกและจัดเก็บประวัติการซ่อมรถและเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนและถูกต้อง
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าคลังสินค้าและLogistics( ประจำโรงงานระยอง )
ด้านเอกสาร บันทึกโปรแกรมงานด้านการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดเก็บสถิติ และจัดทำรายงานต่างๆ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลระบบของตัวแทนจำแหน่าย ให้ถูกต้องข้อกำหนด 2. รวบรวมจัดเตรียมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ตัวเลขเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. จัดเตรียม จัดทำ และรวบรวมเอกสาร ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานเดียวกัน 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ปฎิบัติงานตามนโยบายขององค์กรและหน่วยงาน
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประสานการขายต่างประเทศ (ประจำโรงงานระยอง)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน (Payroll)
รับผิดชอบงานด้านบันทึกเวลาทำงาน รวบรวมสรุป และตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน ด้านคำนวณและจ่ายค่าจ้าง ตรวจสอบผลการคำนวณ สรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างเงินเดือนถูกต้องและทันเวลา งานด้านภาษี และ ปกส.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานมหาชัย)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบงานด้านบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ, งานด้านรักษาความสะอาด ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องสุขลักษณะ, งานด้านยานพาหนะ การให้บริการในการใช้รถส่วนกลางของบริษัท , งานด้านสวัสดิการต่างๆของบริษัท และการประสานงานด้านงานกิจกรรมต่างๆของบริษัท
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วย/ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
- งานด้านสรรหาบุคลากร - งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา - งานด้านค่าจ้างเงินเดือน - งานด้านสวัสดิการ - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานโครงการส่วนงานทรัพยากรบุคคล
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
บันทึกข้อมูล
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโรงงาน (โรงงานสมุทรสาคร)
ติดตามงานจากทุกหน่วยงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดงานด้านเอกสารต่างๆ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รับเรื่องคำร้องเรียนของลูกค้า และแจ้งข้อมูลกลับไปหาลูกค้าโดยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ดูแลเรื่องแบบฟอร์ม และสรุปข้อมูลรายงานต่าง ๆ ของฝ่ายขาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ตรวจสอบงานระหว่างทำคงเหลือในกระบวนการผลิตจัดทำรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ สารปรุงรส และภาชนะบรรจุภัณฑ์
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ดูแลและปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และประสานงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Food Service Executive
พัฒนายอดขายในร้านค้า การจัดรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และควบคุมงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกลยุทธ์ พัฒนาการจัดการร้านค้า เพื่อหาโอกาสและความได้เปรียบในตลาดเครื่องปรุงรส
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าธุรการขาย
รับผิดชอบดำเนินการ, รวบรวมข้อมูล, ติดตามและประสานงานในระบบขายและปฏิบัติการ(Sales&Operation Planning) ของบริษัท ให้เกิดความแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจเกิดการลื่นไหล และได้รับผลกำไรสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมในการผลักดันนโยบายและโครงการหลักต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยเลขานุการ
รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000 - 20,000
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

R&D Supervisor
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้นโยบายของบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ต่างจังหวัด
รับผิดชอบเขตการขายที่ได้รับมอบหมายโดยการนำเสนอการขายและเก็บเงิน ตามนโยบายของบริษัทฯ หาโอกาสการขาย โดยการกระจายสินค้า และการเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงตามนัดหมาย เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดเพื่อทำรายงานการขาย รายงานสภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
อัตรา 4
เงินเดือน 7,000-10,000
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างแมคคานิค
- ทำงานตามแผน PM - บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านแมคคานิคภายในโรงงาน - การดูแลสิ่งแวดล้อม
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรเครื่องกล (โรงงานมหาชัย)
-จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักรทั้งหมดไลน์ผลิต -การเร่งรัดติดตามงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงที่วางไว้ -ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว -วิเคราะห์หาสาเหตุการชำรุดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง -ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบควบคุมของเครื่องจักรรวมทั้งอะไหล่สนับสนุนในงานซ่อมได้ทันท่วงที -รายการซ่อมบำรุงตามแผนงานที่วางไว้และสรุปหาสาเหตุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าเทรดมาร์เก็ตติ้ง
พัฒนายอดขายในร้านค้าทุกช่องทางจัดจำหน่าย จัดรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และควบคุมงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกลยุทธ์เพื่อหาโอกาสและความได้เปรียบในตลาดเครื่องปรุงรส
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
รับผิดชอบการตรวจสอบวัตถุดิบชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงจัดการดูแลพนักงานให้ตรวจสอบอย่างทั่วถึงทุกกระบวนการ เพื่อให้พลวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Programmer
วิเคาระห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภายในบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่โภชนาการ
รับผิดชอบเรื่องการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เยี่ยมลูกค้า และเก็บข้อมูลการตลาด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตรวจสอบงานระหว่างทำคงเหลือในกระบวนการผลิตจัดทำรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ สารปรุงรส และภาชนะบรรจุภัณฑ์
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยเลขานุการ
ดูแลผู้บริหาร จัดเตรียมห้องประชุม จดรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร , บันทึกบัญชี , จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น ตรวจสอบยอดสรุป , รายงาน และสอบยันยอดคงเหลือเพื่อประกอบงบการเงิน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การเงิน
รับผิดชอบงานด้านการรับ-จ่าย บันทึกและรวบรวมเงินสดย่อย ควบคุม-จัดทำทะเบียนจ่ายเช็ค และควบคุมสต็อคอุปกรณ์สำนักงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 31 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

R&D Manager ( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้นวัตกรรม และสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกับบริษัท เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 31 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT Supervisor (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
จัดเตรียมการใช้งานข้อมูล ระบบ ERP ให้การสนับสนุน คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP ของบริษัท แก่ผู้ใช้งาน พัฒนาหรือจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองและสนับสนุนประสิทธิภาพของระบบงานของบริษัท ฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าจัดชื้อ ด้านบรรจุภัณฑ์ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
จัดหาผู้ขายรายใหม่ คัดเลือกผู้ขาย ติดต่อเจรจาราคา เงื่อนไข ตรวจสอบสัญญาซื้อ - ขาย จัดทำข้อมุลทวนสอบผู้ขาย ติดต่องานภายนอกองค์อร วิเคราะห์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน ด้านบรรจุภัณฑ์
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน(ประจำสำนักงานใหญ่)
จัดทำ และสรุปสถิติสถานะ การปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจัดทำค่าแรง , สรุปข้อมูลเกี่ยวกับรายได้อื่นๆ ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Foodservice Sales Supervisor
พัฒนายอดขายในร้านค้า การจัดรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และควบคุมงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกลยุทธ์ พัฒนาการจัดการร้านค้า เพื่อหาโอกาสและความได้เปรียบในตลาดเครื่องปรุงรส
อัตรา 7
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพให้ใช้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยการพัฒนาฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน.บริหารแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Factory Internal Audit Manager
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าขายศูนย์ตัวแทนจำหน่าย
เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานและติดตามงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายดำเนินงานถูกต้องตามแนวทางของบริษัท และช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตำแหน่งงานนี้จะช่วยในการตรวจสอบการทำงานในภาคสนาม และภายในตัวแทนจำหน่ายเป็นไปอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งฝึกอบรมให้พนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายมีความสามารถตามที่บริษัทกำหนด
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
รับผิดชอบงานควบคุมและวางแผนการผลิตสินค้า ปรับปรุงสิทธิภาพในการทำงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ENGINEERING MANAGER
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เป็นเลขานุการของทีมขายระบบตัวแทนจำหน่ายในการประสานงานกับแผนกต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท และติดตาม ตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งจัดทำรายงานต่างๆของทีม ตำแหน่งนี้จะช่วยในการประสานงานทั้งหมดของทีมขายระบบตัวแทน ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Manager( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณและเวลาการส่งมอบ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย
รับผิดชอบเขตการขายที่ได้รับมอบหมายโดยการนำเสนอการขายและเก็บเงิน ตามนโยบายของบริษัทฯ หาโอกาสการขาย โดยการกระจายสินค้า และการเพิ่มลูกค้าใหม่ ประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงตามนัดหมาย เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดเพื่อทำรายงานการขาย รายงานสภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor) โรงงานสมุทรสาคร
งานตรวจติดตามระบบภายใน,งานรับรองระบบบริหารการจัดการ,งานประสานงานด้านรับบบริหารคุณภาพและการจัดการ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

R&D Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้นโยบายของบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน