หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)


หางานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

สมัครงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)


งานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)


จป.วิชาชีพและสิ่งแวดล้อม
1.ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการืงาน ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขต่อไป 2.ร่วมประชุม คปอ.เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งทำรายงานการประชุม โดยวาระการประชุมเน้นเรื่องของนโยบายการปฎิบัติงานตามแผนกิจกรรมประจำปี การรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ การรายงานผลการตรวจประเมินกฎหมายใหม่ 3.ร่วมจัดกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฎิบัติ การยื่นเอกสารที่เกียวข้องกับทางหน่วยงานราชการ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คปอ. 4.ร่วมกับ คปอ. ในการจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟประจำปี รวมทั้งการตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา 5.สนับสนุนให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นตามลักษณะงานที่ทำ 6.ร่วมกับคปอ.และหน่วยงานต่าง ๆ ออกระเบียบความปลอดภัย กำหนดมาตราฐานการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยและการตรวจสุขภาพพนักงานที่มีความเสี่ยงตามลักษณะงานที่ทำ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการส่วนการตลาด
1.รับผิดชอบในการประเมินราคา และเสนอราคาโดยระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆของลูกค้าและติดต่อกับลูกค้าเพื่อเจรจาต่อรอง 2.พิจารณากำหนดเป้าหมายในการส่งมอบสินค้าของลูกค้าแต่ละบริษัท 3.ตรวจสอบเอกสารใบประเมินราคาผลิตภัณฑ์ และจดหมายเสนอราคาเบื้องต้นเพื่อให้ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจพิจารณาอนุมัติ 4.รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อตกลงหรือการทำสัญญาทางธุรกิจกับลูกค้าและเสนอผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อตรวจสอบ 5.รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อตกลง หรือการทำสัญญาทางธุรกิจกับลูกค้า และเสนอผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อตรวจสอบ 6.กำหนดมาตราการป้องกันปัญหาในการดำเนินกิจกรรมของระบบคุณภาพและรายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาในการประชุม เพื่อทบทวนการบริหารคุณภาพตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 7.มีหน้าที่ในการทบทวนและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม Corrective Action Request (CAR) และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 8. รับผิดชอบในการกำหนดความจำเป็นตามตำแหน่งงานของพนักงานในสังกัดและจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 9.ลงนามให้ความเห็นชอบในใบขอพนักงานของส่วนงานที่รับผิดชอบ ตามกระบวนการสรรหาบุคลากรของบริษัท 10.มีหน้าที่จัดทำกรอบอัตรากำลังคนที่เหมาะสมของส่วนงานที่รับผิดชอบ 11.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 12.รับผิดชอบจัดเตรียมรายงานตัววัดประสิทธิผลประจำเดือนที่แสดงผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและการทำงานของส่วนงาน 13.รับผิดชอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีนบุรี คลองสามวา
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิต
1.จัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต (เม็ดพลาสติก,Pigment,Masterbatch,สีพ่น,Sovent,ชิ้นส่วนประกอบร่วม,บรรจุภัณฑ์) 2.ปรับปรุงราคา,คุณภาพและSPEC ของสินค้าให้เป็นไปตามเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 3.ติดตามเร่งรัดงานให้ส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด 4.ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า Invoice ให้ถูกต้องเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบัญชี-การเงิน 5.บันทึกประวัติการดำเนินงานของผู้ขาย,และประเมินผลการดำเนินงานผู้ขาย 6.จัดทำรายชื่อผู้ขายปัจจัยการผลิต 7.ประสานงานกับส่วนการตลาด,วิศวกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับงานจากลูกค้าหรือตามที่ลูกค้าต้องการ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามนโยบายของบริษัท
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกร
1. รับข้อมูลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ สรุป ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ใหม่ Customer Req / Customer Need / Master Plan 2. วางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขให้ฝ่ายผลิตตัดสินใจอนุมัติการทำ Improvement 4. ดำเนินการออกแบบ ทบทวนลำดับกระบวนการ รวมทั้งหัวข้อการควบคุมในแต่ละกระบวนการ 5. ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. เข้าร่วมการทดลองแม่พิมพ์ฉีด/การทดลองพ่นสี/การประกอบ 7. ดำเนินการประชุมสรุปข้อมูล จัดทำการทบทวนปัจจัยการผลิต และมาตราฐานเพื่อเตรียมการผลิต 8. รายงานสรุปผลการดำเนินการปรับปรุงโดยสรุปเป็นข้อมูลที่วัดผลได้ ให้สอดคล้องตามเป้าหมาย 9. ดำเนินการวิเคราะห์และทบทวนหรือปรับปรุงความสามารถของกระบวนการ (Process CPK) 10. ดำเนินการวิเคราะห์/กระบวนการวัด (MSA/GP&R) 11. ดำเนินการประชุมสรุปปิดงาน PROJECT ส่งมอบให้ฝ่ายผลิต 12. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทางวิศวกรรม
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีนบุรี คลองสามวา
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ
1.จัดทำและควบคุมการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบบริหารคุณภาพและระบบงานอื่น ๆ 2.จัดทำแผนการตรวจติดตามระบบ ISO/TS16949,ISO9001และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบบริหารคุณภาพ (QMR)หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม,จัดทีมงานเพื่อดำเนินการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานและติดตามใบคำร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน (CAR/PAR)ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับจากทีม Auditor ที่ทำการตรวจติดตามภายใน ตามข้อกำหนดของระบบต่าง ๆ 4.ออกใบคำร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน(CAR/PAR)ที่ได้รับผลการตรวจติดตามของลูกค้าและจากหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งดำเนินการตรวจติดตามเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ตามใบคำร้องขอให้แก้ไข(CAR/PAR) 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเข้าเยี่ยมชมหรือการตรวจติดตามทางด้านระบบต่าง ๆ ของลูกค้าภายนอก 6.ประสานงานทางด้านการประชุมเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ และอื่น ๆ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าของผลการตรวจติดตาม หรือของข้อสรุปที่ได้จากใบคำร้องขอให้แก้ไข /ป้องกัน(CAR/PAR)พร้อมจดบันทึกการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง 7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน